حذف آرشیو !!!

سایت ریاست جمهوری در اقدامی جالب توجه آرشیو سایت رو فقط محدود به دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کرده است، که در نوع خود جالب توجه می باشد.

پیشتر نیز این سایت اقدام به حذف برخی از نشانه های سایت قبلی کرده بود. اقدامی که از سوی یک روحانی بعید به نظر می رسید. اما با توجه به سلیقه ای بودن طراحی سایت تاحدودی قابل اغماض بود.


/ 0 نظر / 14 بازدید